Personvern 

Personvern 

Vi er opptatt av å handtere dine personopplysningar på ein trygg og sikker måte. Her er litt informasjon:

Behandlinga av opplysningane om deg bygger på samtykket du har gitt og blir behandla i samsvar med personopplysningslova, bokføringslova og eventuelle andre relevante lover.

Etter personopplysningslova har Heimen Husfliden rolla som behandlingsansvarleg.

Når du handlar på Heimenhusfliden.no oppbevarer vi blant anna namn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi treng for å levere varene til deg og dessutan kontakte deg om forhold i samband med bestillinga. Vi er dessutan pålagt å oppbevare denne informasjonen i samband med rekneskapsføring, avgiftshandtering og eventuell garanti- og returhandtering. Denne historikken blir ikkje sletta og er også tilgjengeleg for deg på «Mi side». Vi oppbevarer av sikkerheitsomsyn også IP-adressa som er brukt for å registrere bestillinga. Heimenhusfliden.no deler ikkje dine personopplysningar med nokon andre.

Av sikkerheitsomsyn krypterer vi alle bankkontonummer som blir lagra hos oss. Kredittkortnummer blir ikkje oppbevart hos oss, men hos vår betalingspartnar NETS. Dette er for å sikre effektiv handtering av eventuelle problem med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi samlar også inn og oppbevarer loggdata om kva for kategoriar og produkt kundane våre klikkar eller søker på, for å kunne lære kva kundane våre er opptatt av og dessutan forbetre produktutval og tilbod. Denne informasjonen blir brukt også for å kunne gjere det mogleg å vise deg relaterte produkt eller sende deg relaterte tilbod (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen blir brukt også for å produsere trafikkstatistikkar for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Endringar

Heimenhusfliden.no kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslege krav, og på grunn av endringar i vår eigen praksis for innsamling og behandling av personopplysningar. Ved endringar som krev samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du loggar på Heimenhusfliden.no.

Dine rettar

Er du ueinig i korleis vi behandlar personopplysningane dine, eller har spørsmål til behandlinga, kan du sende e-post til sentralbord@heimenhusfliden.no og merke den med «Personopplysningar». Du kan klage på korleis Heimenhusfliden.no behandlar opplysningane dine til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.

Informasjonen held fram med å vere lagra i vår database til kundeforholdet opphøyrer, eller til du ber oss om å slette informasjonen din. Send ein e-post til Sentralbord@heimenhusfliden.no.

Vilkår for bruk

Ver vennleg å lese desse kjøpsvilkåra for Heimenhusfliden.no nøye før du bruker nettstaden under domenet Heimenhusfliden.no.

Heimenhusfliden.no er eigd og drive av Heimen Husfliden (org.nr. 912 565 475) («Tenestetilbydar»).

Det er ein føresetnad for din tilgang til og bruk av Tenestetilbydar at du aksepterer desse Brukarvilkåra og dessutan vilkåra oppgitt under Personvern. Dette gjeld for alle besøkande, brukarar og andre som har tilgang til Tenestetilbydar.

Dersom du har spørsmål vedrørande desse vilkåra eller andre ting ber vi om at du kontaktar oss på sentralbord@heimenhusfliden.no.

Oppretting av konto

Ved å opprette ein konto hos oss forpliktar du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig og fullstendig, og til å halde denne oppdatert heile tida. Dersom du lar vere å gjere dette, utgjer det eit vesentleg brot på vilkåra som kan resultere i direkte oppseiing av kontoen din på Heimenhusfliden.no.

Brukarnamn og passord knytt til brukarkontoen din er strengt personleg. Du er ansvarleg for å sjå til at passordet ditt ikkje på noko tidspunkt blir gjort tilgjengeleg for andre og kan bli gjort ansvarleg for all aktivitet knytt til din brukarkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til passordet ditt eller brukarkontoen din pliktar du å varsle Tenestetilbydar med ein gong.

Du kan ikkje registrere eit brukarnamn som er namnet på ein annan fysisk eller juridisk person, eller som det elles ikkje er lovleg å bruke, inkludert namn som kan vere eigna til å forvekslast med ein annan sitt namn eller varemerke, eller eit namn som elles er støytande, vulgært eller uanstendig.

Når du registrerer deg på Heimenhusfliden.no vil du gi visse opplysningar om deg sjølv (for eksempel namn, adresse, telefonnummer). Du pliktar å gi fullstendig og nøyaktig informasjon til Tenestetilbydar. Tenestetilbydar vil kunne bruke tenester levert av tredjepartar for å verifisere opplysningane du oppgir til oss og for å innhente ytterlegare informasjon som er relevant for tenestene. Ved å opprette ein brukarkonto samtykker du i at Tenestetilbydar kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

Tenestetilbydar har rett til å levere meldingar til deg på den sist registrerte e-post- og faktureringsadressa, og slike meldingar skal reknast som mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressa er i bruk.

Tenestetilbydar kan fritt godta eller avvise søknader om oppretting av brukarkonto utan nærmare grunngjeving.

Brukarinnhald

Tenesta vår gjer at du kan skrive forklaringar, lagre, dele og elles gjere tilgjengeleg visse opplysningar som tekst, grafikk, bilde eller anna materiale (“Brukarinnhald”). Du er ansvarleg for Brukarinnhaldet som blir overført til Tenestetilbydar frå din brukarkonto, og er forplikta til å sjå til at Brukarinnhaldet er passande, lovleg og relevant i relasjon til formålet til tenesta.

Brukarinnhald som blir overført til Tenestetilbydar blir gjort tilgjengeleg for andre eksisterande eller potensielle brukarar av Heimenhusfliden.no. Ved å overføre Brukarinnhald til Heimenhusfliden.no, gir du derfor Tenestetilbydar ein ikkje-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentleg, reprodusere og distribuere Brukarinnhaldet på alle nettstader som tilhøyrer Tenestetilbydar og denne sine samarbeidspartnarar, medrekna andre marknadsførings- og distribusjonskanalar. Denne retten gjeld også etter at du sluttar å bruke tenesta. Utover den avgrensa retten for Tenestetilbydar som er gjort greie for ovanfor, beheld du alle dine rettar til Brukarinnhaldet.

Du stadfestar og garanterer at du er eigar av Brukarinnhaldet eller har rett til å bruke det og gi Tenestetilbydar rettar til å bruke det etter desse Vilkåra. Du garanterer vidare at publisering av Brukarinnhaldet på Heimenhusfliden.no eller i andre distribusjonskanalar ikkje krenker personvernet, bilderettar, opphavsrettar, kontraktsrettar eller andre rettar tilhøyrande nokon fysisk eller juridisk person. Du pliktar elles å gjere deg kjend med og overhalde dei ordensreglar og retningslinjer som til kvar tid gjeld for tenesta.

Cookies på Heimenhusfliden.no

Ved å nytte www.heimenhusfliden.no samtykker du i at vi bruker cookies.

Kva er cookies?

Ein cookie, eller «informasjonskapsel», er ei lita tekstfil som blir lagra på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din når du besøker ein nettstad. Dette er ein standardteknologi som blir brukt av dei aller fleste nettstader til alt frå å halde deg innlogga, halde styr på handlekorga di, samle statistikk og tilpasse brukaropplevinga til den enkelte brukar.

Her er ein oversikt over cookies på våre nettsider:

Lokale cookies: Dette er cookies som blir brukt for at nettsida skal hugse dine val på sida og for å halde deg innlogga når du loggar inn. Denne informasjonen blir ikkje lagra og dei fleste av desse cookiane blir sletta når du lukkar nettlesaren. Enkelte av desse er likevel faste cookies.

Google Analytics: Google Analytics er ei analyseteneste levert av Google.inc. Det blir samla informasjon om kva for sider du besøker på nettstaden vår, kor lenge besøket ditt varer, talet på besøk og kva for link frå kva for side du følgde for å komme til vår nettside. Innhenta informasjon blir handsama av Google og brukt til å generere besøksstatistikk og rapportar som kan vise oss korleis kundane våre bruker nettsida. Vi bruker denne tenesta for å analysere bruken av nettstaden vår.

Google: Det blir også sett cookies frå Google i samband med at vi bruker ein søkemotor levert av Google. Det blir henta inn informasjon om søkeord og kva for søkeresultat det blir klikka på. Google bruker informasjonen til å forbetre søkemotoren. Informasjonen kan også brukast til å nå deg på andre nettsider med tilbod frå oss via Google Doubleclick.

Facebook: Cookies frå Facebook blir berre sett dersom du tidlegare har besøkt Facebook eller bruker ein Facebook-funksjon eller link på vår nettside. Desse cookiane blir brukt av Facebook-funksjonane på nettsida vår, slik som «like»-knapp, kommentarfelt og innlogging via Facebook. Informasjonen kan også brukast til å nå deg på Facebook med tilbod frå oss.

Retargeting cookies: Enkelte av våre reklamepartnarar kan sette cookies frå tredjepart til bruk i samband med retargeting. Vi nyttar følgande Google Analytics Advertising funksjonalitet: Remarketing med Google Analytics. Du kan styre annonseinnstillingane dine her https://www.google.com/settings/ads/ og annonseinnstillingar for mobil apps her: https://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html

Trygg E-handel: Blir ikkje brukt for å hente inn informasjon, men for å verifisere at «Trygg E-handel»-banneret er linka inn frå riktig nettside.

Tenestetilbydar er ikkje forplikta til å føre tilsyn med ditt eller andre sitt Brukarinnhald. Tenestetilbydar tar likevel atterhald om retten til å gjennomgå Brukarinnhald og etter eige skjønn fjerne dette.

Rettar til Tenestetilbydar

Tenestetilbydar og denne sine tenester, innhald (unntatt ditt Brukarinnhald), funksjonar og funksjonalitet er og vil halde fram med å vere den eksklusive eigedommen til Tenestetilbydar og denne sine lisensgivarar.

Tenestetilbydar er verna av opphavsrettar, databaserettar, varemerke og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikkje tillate å kopiere, distribuere, framvise, publisere eller selje informasjon, programvare, produkt eller tenester som blir gjort tilgjengeleg på Heimenhusfliden.no.

Oppseiing av brukarkonto eller avvikling av tenestene

Tenestetilbydar kan når som helst og utan varsel endre eller avvikle kvar og ei av tenestene som blir tilbydd.

Tenestetilbydar har rett til fritt å avslutte eller suspendere kontoen din straks, utan forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert dersom du bryt vilkåra. Ved avslutting eller suspensjon av brukarkontoen vil retten din til å bruke tenestene som er gjort tilgjengeleg på Heimenhusfliden.no straks falle bort.

Avgrensing av ansvar

Tenestene og informasjonen som blir gjort tilgjengeleg på Heimenhusfliden.no er tilbydd “som det er” utan nokon garantiar. Tenestetilbydar og denne sine samarbeidspartnarar kan ikkje i noko fall haldast ansvarlege for skader på ting, tap av data, tapt forteneste eller anna tap eller kostnad som kan oppstå i samband med bruk av tenesta, eller som følge av manglande leveranse av tenesta.

Endringar

Tenestetilbydar sikrar seg til ei kvar tid retten til å endre eller erstatte desse Brukarvilkåra. Oppdaterte brukarvilkår vil bli gjort tilgjengeleg på Heimenhusfliden.no. Dersom endringane i Brukarvilkåra etter Tenestetilbydars vurdering inneber ei vesentleg endring av brukarens rettar eller plikter, vil endringane bli gjort tilgjengelege på Heimenhusfliden.no 30 dagar før dei trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tenesta etter at endringane i Brukarvilkåra er gjort tilgjengelege på Heimenhusfliden.no godtar du å vere bunden av dei oppdaterte Brukarvilkåra. Dersom du ikkje godtar dei nye vilkåra, må du slutte å bruke tenesta.

Lovval

Disse vilkåra er underlagt og skal tolkast i samsvar med norsk rett.

Nettsida bruker cookies. Heimenhusfliden.no sel ikkje personopplysningar til tredjepart, og vi byter eller vidareformidlar heller ikkje slik informasjon med tredjepart. Ein tredjepart får berre innsyn i opplysningane dersom dette er nødvendig for å utføre bestemte tenester for Heimenhusfliden.no. Det blir inngått strenge avtalar for å sikre informasjonstryggleiken i slike tilfelle.

Relevante opplysningar som er nødvendig for å gjennomføre handelen blir delt med betalingspartnar og transportør.

Reklamasjon og angrerett

Du har reklamasjonsrett på alle varer kjøpt hos oss etter Forbrukarkjøpslova.

Du har 14 dagars angrerett når du kjøper varer frå oss. Angreretten føreset at produktet kan leverast tilbake i vesentleg same stand og mengde. Det vil seie at du ikkje kan angre kjøpet dersom du har brote forseglinga på produkt til personleg pleie og liknande. Skulle du returnere ei brukt vare vil vi avkorte betalinga tilsvarande verdireduksjonen. Angrerettlova seier at kunden må melde frå til seljar innan 14 dagar etter at han eller ho tok imot vara for å kunne angre. Den beste måten å melde frå om at du vil angre kjøpet er å registrere ei sak i denne kategorien. Då vil vi kunne gi deg litt nyttig informasjon og du vil ha eit saksnummer å referere til når du skal sende vara tilbake. Du må sjølv dekke returfrakt i angresaker. Du kan også returnere pakken sjølv ved å betale porto på postkontoret. Vi pliktar til å tilbakebetale beløpet innan 14 dagar frå mottak av retursendinga.

Angreretten gir næringsdrivande rett til å belaste kunde om produktet er påført ein verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå produktets art, eigenskapar og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

Det kan dessverre skje at vi gjer ein feil når vi pakkar varene dine. Varene blir pakka manuelt og vi er ikkje alltid feilfrie. Dersom varene du får i pakken ikkje stemmer med det du har bestilt, bør du registrere det her slik at vi kan rette opp i feilen. Kryss av for alle varene som du saknar, og dersom vi har sendt deg feil vare set vi pris på om du fortel kva du har mottatt.